Föreläsningar

Mina inspirationsföreläsningar och utbildningar riktar sig till förskollärare och lärare inom alla årskurser.

Jag erbjuder allt från 60-120 minuters föreläsningar till halv- eller heldagsutbildningar med workshops. Dessa utformas efter era önskemål och behov.

Ledarrollen i förskollärarens uppdrag – Att leda och ansvara för förskolans undervisning är ett uppdrag som utvecklats över tid. Vi är vana att leda arbetet tillsammans i arbetslaget vilket göra att det känns främmande för många att kliva fram och ta en ledarroll för sina kollegor. Det är en stor utmaning och vi behöver skapa en samsyn och gemensam förståelse för vad det här uppdraget innebär. Jag vill inspirera dig till att skapa ett hållbart ledarskap i barnens värld, både i ditt eget yrkesutövande och hur du inspirerar andra att vara i mötet med barnen. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i förskolans värdegrundsuppdrag och skapar en förståelse för hur delaktighet, jämlik maktbalans och normkreativitet kan ge oss verktyg för att leda barngruppen på ett hållbart och väl fungerande sätt. Vidare lyfter jag även fram hur ett relationellt förhållningssätt är avgörande för att bidra till varje barns rätt att utvecklas och lära. I föreläsningen vill jag även inspirera till att skapa ett tryggt självledarskap; för att kunna leda andra på ett hållbart sätt måste vi börja med att leda oss själva! I föreläsningen lyfter jag fram de olika rollerna och ansvaren vi har i arbetslaget och hur vi kan samverka på ett hållbart sätt. Föreläsningen riktar sig till alla som arbetar i förskolan.

Föreläsningen bygger på min bok ”Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning”.
I grunden är den 3 timmar inklusive paus, men jag anpassar den efter ert önskemål, både till längd och specifikt innehåll.

Barnkonventionen i förskolan– den här föreläsningen ger grunderna kring barnkonventionen men inte bara kunskap om den utan även perspektiv på hur vi kan leva konventionen varje dag. Vi som arbetar i förskola och skola möter barnen i deras vardag och har ett särskilt uppdrag genom vår läroplan att verkligen leva barnkonventionen i mötet med varje barn.

Varje barns rätt att vara sig själv – Föreläsningen tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Flera av artiklarna i konventionen lyfter fram barnets rätt till utveckling, tilltro till sin egen förmåga och att aktivt kunna delta i samhället. I vårt arbete i förskolan möter vi barn som behöver extra stöd och ibland extra utmaningar för att utvecklas. Det kan upplevas svårt att skapa bästa förutsättningar för varje barn. I den här föreläsningen ger jag inspiration till hur vi kan bidra till varje barns positiva berättelse om sig själva.

Nyfiket lyssna – en föreläsning om att skapa möten med likvärdighet och barns välmående i fokus. Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett stort samhällsproblem idag. I denna föreläsning vill jag ge perspektiv på hur vi genom att reflektera över vårt förhållningssätt kan främja psykisk hälsa, hur vi kan göra skillnad i mötet med varje enskilt barn.

Möta barn i en ny tid – det sker stora förändringar i vår värld och i vårt samhälle nu. Digitaliseringen som utvecklas i snabb takt innebär en hel del utmaningar men också stora möjligheter. Hur möter vi barnen i en tid då de i många situationer har mer kunskap och erfarenhet än oss vuxna? Hur kan vi skapa bästa förutsättningar för att lära tillsammans? En föreläsning som inspirerar till att göra tankevurpor i mötet mellan oss, barnen och det digitala.

För mer information och bokning kontakta mig:

info@verobalans.se